INWESTYCJE

Kluczowymi elementami opracowanego przez zespół ekspertów planu eliminującego powstawanie uciążliwości zapachowych były trzy działania inwestycyjne:

Inwestycja nr 1

Proces obróbki termicznej wyrobów – W2:

Instalacja nowego dopalacza termicznego

Dlaczego to rozwiązanie pomoże?
Urządzenie ma za zadanie dopalić w odpowiedniej temperaturze (minimum 750 °C) i czasie (około 1,5s) gazy odlotowe (spaliny) z pieca tunelowego zawierające lotne związki organiczne. Inaczej mówiąc poprzez reakcję utleniania uzyskamy bezwonne związki nieorganiczne (uwaga – te związki są nieszkodliwe dla zdrowia!)

Obróbka termiczna – to proces suszenia i wypału wyrobów w piecach.

Inwestycja nr 2

Proces impregnacji i nawęglania – W2:

Wymiana pieców do podgrzewania i nawęglania

Dlaczego to rozwiązanie pomoże?
1.NOWY PIEC DO PODGRZEWANIA – zastosowane nowe urządzenie do podgrzewania płyt umożliwia skrócenie procesu impregnacji. Przez zastosowanie urządzenia z recyrkulacją wewnętrzną, czas podgrzewania ulegnie skróceniu w porównaniu do obecnego systemu podgrzewania w zbiorniku impregnacji o około 10-12 godzin/cykl.

2.NOWY PIEC DO NAWĘGLANIA WYROBÓW – zapewnia krótszy cykl procesu, mniejsze zużycie energii,. Czas procesu ulegnie skróceniu w porównaniu do obecnego systemu o około 11-12 godzin/cykl.

Impregnacja i nawęglanie to proces nasycania wyrobów węglem w zamkniętych instalacjach ciśnieniowych.

Inwestycja nr 3

Proces produkcji masy zatykarkowej – W3:

Nowa wentylacja mechaniczna z filtrami węglowymi, likwidująca tzw. emisję niezorganizowaną*

Dlaczego to rozwiązanie pomoże?
W produkcji mas zatykarkowych stosowane są substancje zawierające lotne związki organiczne, które pod wpływem ciepła, ze względu na łatwość przechodzenia w postać pary lub gazu, w przypadku otwartych okien lub drzwi do hali mogą wydobywać się na zewnątrz. Ponieważ jest to technologia niskotemperaturowa, to zastosowanie np. filtrów z węglem aktywnym znacząco ograniczy ewentualną uciążliwość zapachową.

Proces produkcji masy zatykarkowej – polega na odważeniu odpowiedniej ilości surowców stałych i płynnych oraz ich wymieszaniu w zamkniętej instalacji technologicznej, a następnie nadaniu im kształtu w prasie zwanej ekstruderem.

___________

*Uwaga! Dotyczy wyłącznie ewentualnego zapachu charakterystycznego dla masy zatykarkowej (zakład Vesuvius nie posiada żadnych źródeł, emisji niezorganizowanej wewnątrz hal. Wszystkie emisje pochodzące z procesów produkcyjnych to emisje zorganizowane, wyprowadzane z hal do odpowiednich emitorów).

Masz pytanie?

Napisz na adres kontakt@vesuvius2019.pl