DIAGNOZA PROBLEMU

ANALIZA

1

W IV kwartale 2017 roku Vesuvius Poland powołał wewnętrzny zespół roboczy. Jego celem było ustalenie źródeł uciążliwości zapachowych i zaplanowanie działań mających je wyeliminować.

Zespół dokonał analizy prowadzonych procesów technologicznych w drodze zbierania i analizy danych z urządzeń spalających paliwo gazowe, zainstalowanych na wydziałach produkcyjnych. Zweryfikowano, czy procesy technologiczne przebiegają prawidłowo i czy programy sterowania urządzeniami ochronnymi (tj. dopalaczami termicznymi) zapewniają ich skuteczną pracę. Ponadto stworzono specjalną procedurę rejestrowania i weryfikowania zgłoszeń mieszkańców dotyczących uciążliwości. Każdorazowo po otrzymaniu zgłoszenia, zespół ekspertów sprawdza prace urządzeń produkcyjnych (w tym wystąpienie alarmów w czasie trwania procesu) oraz kierunek wiatru.

ŹRÓDŁA
PROBLEMU

2

Przeprowadzona analiza wskazała na proces obróbki termicznej płyt do zamknięć suwakowych, proces impregnacji i nawęglania oraz proces produkcji masy zatykarkowej jako potencjalne źródła powstawania nieprzyjemnych zapachów.

ZAPACH

3

Skutkiem ubocznym zdefiniowanych procesów są spaliny, w których skład wchodzą m.in. lotne związki organiczne. Spaliny przechodzą proces dopalania, niemniej niewielka część związków lotnych pozostaje. Jedną z cech lotnych związków organicznych (zawierających atomy węgla) jest tendencja do łączenia się w różne konfiguracje i w konsekwencji tworzenia związków organicznych, które mogą być źródłem nieprzyjemnych zapachów. Mimo stosowania urządzeń ochronnych oraz spełnianiu wszystkich norm emisji uregulowanych przepisami prawa – przy specyficznych warunkach atmosferycznych – zapachy te mogą być odczuwalne w okolicach fabryki.

Jednocześnie ilości związków lotnych są jednak daleko poniżej dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu. Oznacza to, że emitowane zapachy, które bywają nieprzyjemne nie są szkodliwe.

Jak ROZWIĄZALIŚMY problem?

Masz pytanie?

Napisz na adres kontakt@vesuvius2019.pl