AKTUALNOŚCI

Ponowne testy drugiej inwestycji powrócą w przyszłym tygodniu

W związku z awaryjnymi emisjami podczas testów drugiej inwestycji, Vesuvius poprosił o złożenie wyjaśnień wykonawcę inwestycji – firmę Riedhammer. Na początku września przeprowadzona została rozbudowana analiza przyczyn zdarzeń. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele techniczni i specjaliści ds. projektowania bezpieczeństwa systemu z firmy Reidhammer oraz przedstawiciele naszego zakładu: Kierownicy, Specjaliści oraz Inżynierowie.…

Czytaj więcej

Emisja przy wdrażaniu nowej inwestycji – informacja

Dzisiaj w okolicach południa miał miejsce drugi incydent związany z fazą testową nowej inwestycji mającej wyeliminować uciążliwości zapachowe. Po zainstalowaniu aktualizacji oprogramowania nastąpiło awaryjne wyłączenie dopalacza połączonego z drugą inwestycją, co spowodowało powstanie dymu z emitora o żółtym zabarwieniu. Sytuację zgłoszono niezwłocznie do WIOŚ, a problem jak najszybciej został całkowicie…

Czytaj więcej

Prace przy drugiej inwestycji prawie na ukończeniu!

W zakładzie trwają wytężone prace związane z kolejną, drugą już inwestycją w ramach programu działań ograniczających uciążliwości zapachowe „Vesuvius 2019”. Po zakończeniu wszystkich formalności i uzyskaniu decyzji na budowę w czerwcu, przystąpiliśmy do przygotowań związanych z wymianą pieców do podgrzewania i do nawęglania wyrobów. Nowe urządzenia, które znajdują się już…

Czytaj więcej

Chcesz otrzymywać informacje o postępach w Programie?

Zapisz się do biuletynu.
Klikając w przycisk „ Zapisz” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przystąpienia do usługi Biuletyn. Państwa dane osobowe (adres e-mail) przetwarzane są zgodnie z poniższą klauzulą:

KLAUZULA INFORMACYJNA – BIULETYN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vesuvius Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie 32-50, przy ul. Tynieckiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043693, posiadająca nr NIP 679-008-44-47, REGON: 351352684;
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@vesuvius2019.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu biuletynu przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, podmioty, którym powierzamy dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych (np. usługi informatyczne, podmiot świadczący usługi w zakresie doradztwa podatkowego);
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody bądź zakończenia akcji wysyłki biuletynu;
7. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;
10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Regulamin usługi biuletyn

Masz pytanie?

Napisz na adres kontakt@vesuvius2019.pl