AKTUALNOŚCI

Prace serwisowe przy inwestycji nr 1

Dzisiaj (17.02) ok. godz. 22:00 (koniec 2 zmiany) nastąpi tymczasowe wyłączenie dopalacza termicznego na wydziale W2 (inwestycja nr 1). Wynika to z regularnych prac serwisowych przeprowadzanych według procedur nadzoru oraz zgodnie z zaleceniami producenta dopalacza. Inspekcja i konserwacja urządzenia obejmie wentylator, a także komorę dopalacza oraz wymiennik. Prace te są działaniem…

Czytaj więcej

Inwestycja nr 2 gotowa i czeka na pozwolenia, inwestycja nr 3 w trakcie realizacji

Inwestycja nr 2, na wydziale W2, obejmująca wymianę pieców do podgrzewania i nawęglania wyrobów została całkowicie zakończona (w tym w pełni przetestowana). Nowe instalacje nie są jeszcze elementem ciągu technologicznego zakładu – obecnie trwa czasochłonna procedura zmiany pozwolenia zintegrowanego dla wydziału W2, aby inwestycja mogła zacząć pracę. Przewidywany termin uruchomienia…

Czytaj więcej

Przegląd urządzenia dopalania (26.11, godz. 7.00-11.00)

Jutro, tj. 26.11, zaplanowane jest chwilowe wyłączenie nowego dopalacza (inwestycja nr 1), w celu przeprowadzenia przeglądu urządzenia po pierwszym okresie funkcjonowania. Działanie to nie jest cykliczne i zostanie przeprowadzone jak najszybciej. Przewidywany czas wyłączenia urządzenia to 7:00-11:00. Aby ograniczyć ew. uciążliwości zapachowe, pracę pieca do którego zamontowany jest dopalacz, ograniczyliśmy…

Czytaj więcej

Chcesz otrzymywać informacje o postępach w Programie?

Zapisz się do biuletynu.
Klikając w przycisk „ Zapisz” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przystąpienia do usługi Biuletyn. Państwa dane osobowe (adres e-mail) przetwarzane są zgodnie z poniższą klauzulą:

KLAUZULA INFORMACYJNA – BIULETYN

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Vesuvius Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie 32-50, przy ul. Tynieckiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043693, posiadająca nr NIP 679-008-44-47, REGON: 351352684;
2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@vesuvius2019.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu biuletynu przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, podmioty, którym powierzamy dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych (np. usługi informatyczne, podmiot świadczący usługi w zakresie doradztwa podatkowego);
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody bądź zakończenia akcji wysyłki biuletynu;
7. Posiada Pani/Pan: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;
10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

Regulamin usługi biuletyn

Masz pytanie?

Napisz na adres kontakt@vesuvius2019.pl