1.Postanowienia ogólne

a) Niniejszy Regulamin Usługi Newsletter, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi, na rzecz osoby z niej korzystającej (dalej Subskrybenta), dostarczania treści drogą poczty elektronicznej (zwanej dalej „usługą Newsletter”) przez Operatora Usługi na rzecz osoby zapisanej do usługi.

b) Operatorem Usługi jest Vesuvius Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie 32-50, przy ul. Tynieckiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043693, posiadająca nr NIP 679-008-44-47, REGON: 351352684;

c) Do korzystania z usługi Newsletter konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 

2.Przedmiot usługi

a) Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Operatora Usługi na podany przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące programu działań ograniczających uciążliwości zapachowe „Vesuvius 2019”.

b) Użytkownik poprzez zawarcie umowy o świadczenie usługi Newsletter z Operatorem Usługi, udostępnia swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu rejestracyjnym, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa powyżej.

c) Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter.

 

3.Warunki korzystania

a) Usługa Newsletter jest bezpłatna;

b) Korzystać z usługi Newsletter może każda osoba, która na stronie internetowej vesuvius2019.pl lub vesuvius2019.pl/newsletter poda swój adres e-mail, a następnie kliknie przycisk „Zapisz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do Operatora Usługi oraz uruchomienie świadczenia usługi Newsletter;

c) Subskrybent korzystając z usługi Newsletter zobowiązany jest podać własny adres e-mial;

d) Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Operatora Usługi stanowić może naruszenie prawa.

 

4.Czas trwania usługi

a) Umowa o korzystanie z usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony;

b) Subskrybent ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy;

c) Osoba korzystająca z usługi Newsletter wypowiada umowę o korzystanie z tej usługi poprzez skierowanie oświadczenia w tym przedmiocie na adres e-mail info@vesuvius2019.pl, wpisując w treść wiadomości „NIE”. Oświadczenie należy wysłać z adresu e-mail, który ma być usunięty z bazy;

d) Operator Usługi może zawiesić bądź zakończyć świadczenie usługi Newsletter bez uprzedniego poinformowania Subskrybenta;

e) Operator Usługi ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Subskrybenta.

 

5. Dane osobowe

a) Administratorem danych osobowych jest Vesuvius Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie 32-50, przy ul. Tynieckiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000043693, posiadająca nr NIP 679-008-44-47, REGON: 351352684;

b) Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@vesuvius2019.pl;

c) Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na przesyłaniu newslettera przez Administratora – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO);

d) Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, podmioty, którym powierzamy dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia danych osobowych (np. usługi informatyczne, podmiot świadczący usługi w zakresie doradztwa podatkowego);

e) Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

f) Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody bądź zakończenia akcji wysyłki newslettera;

g) Subskrybent posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem;

h) Subskrybent posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO;

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;

j) Wobec Subskrybenta nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

6.Reklamacje

a) Reklamacje dotyczące usługi Newsletter należy składać na adres mailowy info@vesuvius2019.pl;

b) W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji;

c) Operator Usługi rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.